„ЕГИДА – СОФИЯ” ЕАД

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Протокол № 4 /19.03.2018 година

РЕШЕНИЕ №1

вестник Сега брой 73/ 28.03.2018г.


На основание чл.17, ал.3 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, приета от Столичния общински съвет, Съветът на директорите на “Егида – София” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, Столична община – Район „Триадица”, бул. “Прага” № 23, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 121660480, в състав: Огнян Цветанов Методиев - Председател, Роман Николов Стоянов – член и Иван Йонов Йонов – Изпълнителен директор, единодушно Р Е Ш И : І. Открива конкурси за отдаване под наем, за срок от 3 /три/ години/, на обекти, собственост на „Егида – София” ЕАД, балансовата стойност на които не надхвърля 5% /пет процента/ от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31 декември на 2017 година, при следните условия:

Таблица с обекти за конкурс:      

Пореден № на обекта Обща площ на търговския обект в  кв. м. Начална месечна цена  в лева, без ДДС Срок за закупуване на конкурсна документация Срок за подаване на предложения за участие Дата на провеждане на конкурса
Подлез бул. Васил Левски и ул. Ген. Гурко
Магазин 2 40 1000    16.04.2018 16.04.2018 17.04.2018
Магазин 4а 34 850 16.04.2018 16.04.2018 17.04.2018
Магазин 4в 20 500 16.04.2018 16.04.2018 17.04.2018
Магазин 5а 11 275 16.04.2018 16.04.2018 17.04.2018
Магазин 8 18 450 16.04.2018 16.04.2018 17.04.2018
Магазин 11 22 550 16.04.2018 16.04.2018 17.04.2018
Магазин 13 11 275 16.04.2018 16.04.2018 17.04.2018
Магазин 15 12 300 16.04.2018 16.04.2018 17.04.2018
Магазин16                    12 300 16.04.2018 16.04.2018 17.04.2018
Магазин17                    12 300 16.04.2018 16.04.2018 17.04.2018
Подлез бул. Цариградско шосе – Орлов мост подлез Царевец
Магазин 2 14.85 297 16.04.2018 16.04.2018 17.04.2018
Магазин 4 14.85 297 16.04.2018 16.04.2018 17.04.2018
Магазин 5 14.85 297 16.04.2018 16.04.2018 17.04.2018
Магазин 6 14.85 297 16.04.2018 16.04.2018 17.04.2018
Подлез бул. Ситняково и ул Цар Иван Асен II
Магазин 3 15 270 16.04.2018 16.04.2018 17.04.2018
Магазин 4 15 270 16.04.2018 16.04.2018 17.04.2018
Магазин 5 4 72 16.04.2018 16.04.2018 17.04.2018
Магазин 6 15 270 16.04.2018 16.04.2018 17.04.2018
Подлез бул. Цариградско шосе – хотел Плиска
Магазин 5 10,75 602 16.04.2018 16.04.2018 17.04.2018
ул. Димитър Хаджикоцев №118
Склад 218 872 16.04.2018 16.04.2018 17.04.2018
Помещения централен офис „Мадара”
Стая № 8 12.95 142 16.04.2018 16.04.2018 17.04.2018
Стая № 9 12.95 142 16.04.2018 16.04.2018 17.04.2018
Помещение - офис 36.60 403 16.04.2018 16.04.2018 17.04.2018
Търговски обект 118.50 830 16.04.2018 16.04.2018 17.04.2018

2.1. Общи условия – критерии за оценка: а/ месечна наемна цена /водещ критерий/ - не по-ниска от обявената начална – до 80 точки; б/ размер на предложената гаранция за добро изпълнение над минималния, заложен в конкурсните условия /допълнителен критерий, който се прилага при еднакви предложения по водещия критерий/ - до 20 точки. 2.2. Специални условия: а/ въвежда се абсолютната забрана за преотдаване на обекта от страна на наемателя. 3. Изисквания към участниците: участник в конкурса може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и тяхно обединение, което: е регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон; не е обявено в несъстоятелност; не се намира в производство за обявяването му в несъстоятелност; не се намира в производство по ликвидация; не е лишено от правото да упражнява търговска дейност; няма задължения към държавата и общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган; не е осъждано за престъпление против собствеността или стопанството, освен ако е реабилитирано; няма задължения към „Егида – София” ЕАД. 4. Ред за закупуване на конкурсната документация, размер и начин на плащане на нейната цена, и място за нейното получаване, краен срок и място за приемане предложенията на участниците, размер на депозита: 4.1. Конкурсната документация ще се получава от деловодството на “Егида – София” ЕАД, находящо се в гр. София, бул. “Прага” №23, след заплащане на нейната стойност от 50.00 /петдесет/ лева с ДДС, в брой на касата на дружеството на посочения адрес, всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:30 ч. в обявения срок за закупуване на документация. За всеки обект се закупува отделна конкурсна документация. 4.2. Предложенията на участниците в конкурсите ще се приемат в деловодството на “Егида – София” ЕАД всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:30 ч., в обявения срок за подаване на предложения, като за всеки обект се подава отделно предложение. 4.3. Депозитът за участие в конкурсите за един търговски обект е в размер на 1000.00 /хиляда/ лева, а за складове и стаи – офиси, е в размер на 2 (два) месечни наема от обявената цена, внесени в брой в касата на “Егида – София” ЕАД. 5. Време и начин за оглед на обектите: всеки работен ден от 11:00 ч. до 15:00 ч. в обявения срок за закупуване на документация. 6. Изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от участниците: Заявление за участие; Представяне на участника /презентация/; Административни сведения за участника; Декларация за приемане условията за провеждане на конкурса; Оферта; Удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър с ЕИК или от съответния съд, издадено след 01.03.2018 г.; Документ за регистрация по ДДС, при наличие на такава; Документ за регистрация по БУЛСТАТ; Удостоверение, че участникът не е обявен в несъстоятелност и не е в производство за обявяване в несъстоятелност, издадено след 01.03.2018 г.; Удостоверение, че участникът не е в производство по ликвидация, издадено след 01.03.2018 г.; Удостоверение за липсата на задължения към държавата установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, издадено след 01.03.2018 г.; Удостоверение за липса на задължения към общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, издадено след 01.03.2018 г.; Свидетелство за съдимост на физическото лице, представляващо по закон участника; Декларация, че участникът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност; Декларация за съгласие за обработване на лични данни на физическото лице – участник, законен представител или пълномощник на участника; Документ за внесен депозит; Документ за закупена конкурсна документация; Нотариално заверено пълномощно, когато участника се представлява от пълномощник; Списък на документите, съдържащи се в предложението. 7. Други условия в съответствие с целите на конкурсите: срок на валидност на офертата – 60 /шестдесет/ календарни дни от подаването й. 8. Време и място на провеждане на конкурсите – от 10:00 часа в административната сграда на “Егида – София” ЕАД в гр. София, бул. “Прага” №23. ІІ. Утвърждава конкурсната документация и определя нейната стойност за закупуване в размер на 50.00 /петдесет/ лева, с ДДС. ІІІ. Възлага на Изпълнителния директор на „Егида – София” ЕАД да назначи 5-членна комисия за разглеждане, оценяване и класиране на кандидатите в конкурсите, в деня на провеждане на конкурса, от които: представител на Дирекция „Икономика и търговска дейност” на Столична община и правоспособен юрист.